KF 080929

Dagens kommunfullmäktigemöte präglades av 5 st interpellationsdebatter. Jag tänker bara kommentera den som gällde målet på 70 000 innevånare i Kalmar 2014.

I debatten framförs Växjö och Karlskrona som goda exempel på befolkningsökningen. Det man inte tänker på är vad befolkningsökningen består av. Karskrona har en dubbelt så stor invandring till kommunen än Kalmar. Växjö är ännu "bättre" med 3 gånger så stor invandring mot Kalmar eller ca 400-500 personer/år.

Min egen övertygelse är att dessa kommuner kommer att få betala dyrt för alla dessa invandrare när lågkonjunkturen slår till och bidragssystemen kommer att utsättas för stora påfrestningar som kommer att tömma kommunens redan tomma skattkistor.


Ett nytt borgensåtagande för Kalmar Airport AB om ett lån på ca 30 miljoner kronor klubbades också. De investeringar som redovisades i underlaget upplevde jag som tvivelaktiga så till vida att jag anser att visa åtgärder är rena underhållskostnader.

Som exempel kan jag nämna punkten "Markåtgärder" som är beräknad till 2,8 miljoner kronor där man kan läsa att målsättningen är att "förlänga livslängden på de befintliga anläggningarna". Detta är utan tvekan en ren underhållskostnad men det förnekade kommunalrådet Johan Persson (s) som litade på de experter som godkänt dessa punkter. Vi anslöt oss till yrkanden från m, fp och c som ville höja borgensavgiften till 0,4 procent.


Det som väckte mest debatt och där socialdemokraterna och Johan Persson fick krypa till korset för att undvika ett nytt nederlag för majoriteten (s+v+mp) när miljöpartiet och Jonas Löhnn än en gång gick sin egen väg.

Debatten gällde en skrivning i ett "Förslag till avfallsplan" där följande lilla mening utlöste en långdebatt.

"Allt hushållsavfall hämtas av förbundets eget manskap och bilar, som håller en hög kvalitetsstandard."

Företrädare för alliansen ville att även denna del skulle kunna konkurrensutsättas och ville därför ändra skrivningen vilket s och v starkt motsatte sig. När sedan Jonas Löhnn kom med ett eget tilläggsyrkande om en extra skrivning att det skulle tas i beaktande av KSRR (KalmarSundsRegionens Renhållare) blev det riktigt roligt. Alliansen ställde sig bakom Jonas Löhnn yrkande och när även vi inom SD ställde sig bakom yrkandet fanns det en majoritet för detta i kommunfullmäktige. I detta läge valde socialdemokraterna att bifalla Jonas Löhnns yrkande för att slippa att förlora en votering i kommunfullmäktige.


EN SVIDANDE FÖRLUST FÖR S OCH V I KALMAR.

Läs Barometern som uppfattar saker lite annorlunda.


RSS 2.0