GÅ MED I SVERIGEDEMOKRATISK UNGDOM


KF 081027


Fastigheten Tehuset 1 (Karlssons äng)           Foto Thoralf Alfsson

Vid kvällens kommunfullmäktigemöte var det i huvudsak ett ärende som intresserade media och åhörare. Nämligen om avtalet mellan Industriparken i Kalmar AB och Fanerdun Marketing skulle godkännas av kommunfullmäktige. Avtalet går ut på att Industriparken kvittar den hyresskuld på 6,4 miljoner kronor som Fanerdun har i utbyte mot markområdet Tehuset 1 som Fanerdun köpte för drygt ett år sedan för 6,6 miljoner kronor.

Som enda parti i kommunfullmäktige motsatte vi oss detta avtal och yrkade på avslag på avtalsförslaget. Varför gjorde vi då detta?


Anledningen är att i avtalet fanns en skrivning som lyder enligt följande.


"Industriparken AB kommer att föreslå och verka för överföring av fastigheten till Kalmar kommun och därutöver föreslå Kalmar kommun att Fanerdun skall erhålla en markreservation omfattande fastigheten Tehuset 1 för priset 6,6 miljoner kronor längst till 2009-05-01."


Det är nämligen här skon klämmer för oss. Det är en prisdumpning av sällan skådat slag från kommunen. I juni 2007 beslutades om nya markpriser vid försäljning av kommunal mark. Ett exempel på detta är HSB:s köp av ett markområde tätt intill Tehuset 1 där HSB köpte ca 5 500 m2 för 3,3 miljoner under 2007.

Fastigheten Tehuset 1 är på ca 60 000 m2 eller ca 10 gånger så stor som den fastighet som HSB köpte. Detta innebär att ett riktigt marknadspris för Tehuset borde vara ca 33 miljoner kronor. Det kommunen nu beslutat är att fram till 2009-05-01 förbinda sig att sälja marken för ca 20 procent av aktuellt marknadspris om Fanerdun så önskar.


Det hela blir än mer märkligt när man betänker att kommunfullmäktige i ärendet innan beslutade om nya regler för markreservationer. I dessa regler finns följande stycke.


"Vad kostar marken?

Kommunen ska förvalta sin egendom på ett sådant sätt att den ger en god avkastning. Därför avgör kommunen i varje fall vad mark kan kosta. Marknadsvärdet är vägledande. I fall där jämförelseobjekt är få eller saknas gör kommunen en oberoende marknadsvärdering."


Med andra ord beslutar kommunfullmäktige mot sina egna regler bara några minuter efter att de klubbats i kommunfullmäktige. Det kallar jag för parodi!


Det här leder också in på vad kommunallagen säger i paragraf 8.


"Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för detta."


Jag tolkar kommunfullmäktiges beslut att godkänna en markreservation till endast 20 procent av aktuellt marknadspris som ett inriktat stöd till Fanerdun och därmed ett brott mot kommunallagen. Några synnerliga skäl föreligger inte, snarare tvärtom har Fanerdun inte fullföljt några av alla sina löften. Därmed borde kommunen vara väldigt försiktig med sina uppgörelser med detta mycket tvivelaktiga företag.


Johan Perssons retorik i fullmäktige framstår som något märklig och den återges också i en artikel i Östran. Johan Persson gör som vanligt allt han kan för att blanda ihop korten. Avtalet har två delar dels regleringen av hyresskulden som vi inte har några invändningar emot. Men däremot anser vi den återköpsklasul som finns i avtalet inte skulle haft ett angivet pris därför att marknadsvärdet är ca 5 gånger högre än det som anges i avtalet.
Johan Persson menar att vår invändning skulle leda till en konkurs och att kommunen inte skulle få någonting i detta fall. Det är ett grovt och felaktigt påstående! Kalmar kommun får ingenting. Industriparken byter till sig marken mot hyresskulden sedan köper Kalmar kommun marken av Indusrtiparken för 6,6 miljoner kronor.
Detta avtal kostar med andra ord Kalmar kommun 6,6 miljoner kronor att få till baka mark som såldes för 6,6 miljoner kronor. Dessutom har kommunen haft kostnader för detta område med detaljplaner, lagfarter o.s.v. Detta markområde är med andra ord en rejäl förlustaffär för Kalmar kommun oavsett vad det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson än påstår.

Som vanligt är det KalmarLäns Tidning som har det absolut korrektaste artikeln angående detta ärende i fullmäktige och naturligtvis är det Kurt Lundgren som skrivit den. Läs gärna artikeln.

Barometern och journalisten Anders Blank som representerar en borgerlig tidning väljer att helt mörka detta ärende i sin nätupplaga. Något som jag finner mycket märklig av en tidning som borde stödja oppsitionen i Kalmar. Men det kanske är just för att oppositionen är så slätstruken i detta fall som tidningen mörka, ingen moderat, centerpartist eller kristdemokrat hade något att invända mot avtalet. Att Barometern fullständigt missat det som Kurt Lundgren skriver om i Kalmar Läns Tidning är fullständigt obegripligt.

Vi inom Sverigedemokraterna kommer nu att överväga om vi skall överklaga beslutet till Länsrätten i Kalmar.


Test


KF 080929

Dagens kommunfullmäktigemöte präglades av 5 st interpellationsdebatter. Jag tänker bara kommentera den som gällde målet på 70 000 innevånare i Kalmar 2014.

I debatten framförs Växjö och Karlskrona som goda exempel på befolkningsökningen. Det man inte tänker på är vad befolkningsökningen består av. Karskrona har en dubbelt så stor invandring till kommunen än Kalmar. Växjö är ännu "bättre" med 3 gånger så stor invandring mot Kalmar eller ca 400-500 personer/år.

Min egen övertygelse är att dessa kommuner kommer att få betala dyrt för alla dessa invandrare när lågkonjunkturen slår till och bidragssystemen kommer att utsättas för stora påfrestningar som kommer att tömma kommunens redan tomma skattkistor.


Ett nytt borgensåtagande för Kalmar Airport AB om ett lån på ca 30 miljoner kronor klubbades också. De investeringar som redovisades i underlaget upplevde jag som tvivelaktiga så till vida att jag anser att visa åtgärder är rena underhållskostnader.

Som exempel kan jag nämna punkten "Markåtgärder" som är beräknad till 2,8 miljoner kronor där man kan läsa att målsättningen är att "förlänga livslängden på de befintliga anläggningarna". Detta är utan tvekan en ren underhållskostnad men det förnekade kommunalrådet Johan Persson (s) som litade på de experter som godkänt dessa punkter. Vi anslöt oss till yrkanden från m, fp och c som ville höja borgensavgiften till 0,4 procent.


Det som väckte mest debatt och där socialdemokraterna och Johan Persson fick krypa till korset för att undvika ett nytt nederlag för majoriteten (s+v+mp) när miljöpartiet och Jonas Löhnn än en gång gick sin egen väg.

Debatten gällde en skrivning i ett "Förslag till avfallsplan" där följande lilla mening utlöste en långdebatt.

"Allt hushållsavfall hämtas av förbundets eget manskap och bilar, som håller en hög kvalitetsstandard."

Företrädare för alliansen ville att även denna del skulle kunna konkurrensutsättas och ville därför ändra skrivningen vilket s och v starkt motsatte sig. När sedan Jonas Löhnn kom med ett eget tilläggsyrkande om en extra skrivning att det skulle tas i beaktande av KSRR (KalmarSundsRegionens Renhållare) blev det riktigt roligt. Alliansen ställde sig bakom Jonas Löhnn yrkande och när även vi inom SD ställde sig bakom yrkandet fanns det en majoritet för detta i kommunfullmäktige. I detta läge valde socialdemokraterna att bifalla Jonas Löhnns yrkande för att slippa att förlora en votering i kommunfullmäktige.


EN SVIDANDE FÖRLUST FÖR S OCH V I KALMAR.

Läs Barometern som uppfattar saker lite annorlunda.


KF 080825, ARENABESLUT

Ikväll beslutade Kalmar kommunfullmäktige med 48 ledamöter för, 10 ledamöter emot och 3 ledamöter avstod att rösta, att teckna borgen på 100 miljoner kronor och ge att förskottsbidrag till Kalmar FF på 29 miljoner kronor.


Sverigedemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet röstade nej till detta förslag om finansiering av arenaprojektet. Även en av kristdemokraterna röstade nej.Bertil Dahl, kommunalråd för vänsterpartiet.       Foto Thoralf Alfsson

Det vänsterpartistiska kommunalrådet Bertil Dahl stödde förslaget att ge ett privat fastighetsbolag en kommunal borgen om 100 miljoner kronor för att bygga en arena till fotbollsföreningen Kalmar FF. Bertil Dahls partikollega Birgitta Axelsson Edström tillika Kultur och fritidsnämndens ordförande som alltså hanterat frågan i sin nämnd kunde inte rösta ja utan avstod från att rösta, vilket var starkt gjort av Birgitta.
Bertil Dahl däremot framstår mer och mer som en politisk kameleont!


Jag tog i mitt anförande upp saker som jag tidigare skrivit om på min blogg.

Dessutom lyfte jag även frågan om den fastighet om 8 000 kvadratmeter (4 000 kvadratmeter i två plan) som Sveafastigheter skall uppföra på samma fastighet som arenabygget med samma byggare, PEAB, som till arenan. Detta innebär för mig många frågetecken om hur kostnader skall kunna hållas isär för dessa båda byggen som ligger bredvid varandra.


Johan Persson har stolt deklarerat att Sveafastigheter skjuter till 40 miljoner kronor i arenaprojektet. Detta är en sanning med modifikation då det finns en klausul som säger att om Sveafastigheter kan bygga arena billigare än budgeterat behöver inte Sveafastigheter skjuta till 40 miljoner utan kan dra av insparat belopp på dessa 40 miljoner kronor. Det innebär alltså om den kommande lågkonjukturen gör att det blir billigare att bygga kommer det inte Kalmar FF eller kommunen till del, utan endast Sveafastigheter kan tjäna på detta upplägg.


Med ovanstående i bakhuvudet skall man betrakta den fördyring på 100 miljoner kronor som skett under bara ett år. När vi behandlade detaljplanen och det utökade föreningsbidraget under våren 2007 var arenan kostnadsberäknad till 160-170 miljoner kronor. Idag är den beräknad till 270 miljoner kronor!

Jag har ställt frågan till ordföranden i Kalmar Arenabolag, Ronny Nilsson hur förklaringen till denna fördyring ser ut. Det svar jag fick var att cement och stål gått upp med 25-30 procent och lönekostnader också stigit. Med lite god vilja kan jag gå med på att 50 miljoner av fördyringen kan bero på dessa orsaker men var kommer resten ifrån?


I huvudet på mig dyker då dessa 40 miljoner kronor upp som Sveafastigheter kan slippa stoppa in i projektet upp. Möjligen ser jag spöken i varje hörn men jag skulle viljat haft en riktig skriftlig redogörelse på dessa fördyringar om 100 miljoner kronor på ett år innan jag skulle kunna tänka mig att säga ja till detta arenabygge och borgen om 100 miljoner kronor.


Det hyreskontrakt som upprättats mellan Handelsfastigheter i Kalmar AB och Kalmar arenabolag AB på 25 år, är också en märklig historia som luktar "unket". Den 1 april 2012 kommer Kalmar FF äga båda dessa aktiebolag till 100 procent om avtalen följs. Varför då skriva ett hyresavtal som sträcker sig från 2010 till 2034? 


Bloggen "I hell-mans värld" har live bloggat från kommunfullmäktigemötet. I några av inlägget kommenterar han mitt inlägg i talarstolen.


Här kommer några citat från Linus Hellmans blogg.


"Thoralf Yrkar på avslag, förstås. Lite surrealistiskt, men han är väldigt verbal. Han är helt klart den av negativisterna som uttryckt sig bäst och argumenterat mest logiskt. Han är påläst och han kan prata. Det är mer än man kan säga om exempelvis Hilmansson och Löhnn, för att inte tala om Axelsson Edström."


Jag får tacka för de positiva omdömen som Linus Hellman uttrycker, tack.

Läs artikel i Barometern. som jag anser är en ganska dålig artikel då det inte framkommer några argument som de olika partierna framförde under debatten i fullmäktige. Detsamma gäller även den tryckta upplagan som jag läst nu på morgonen. Det finns också ett stort faktafel i artikeln, då en kristdemokrat röstade nej, vilket tidningen inte uppfattat. Jag förutsätter att Barometern följer upp detta i morgondagens tidning.

Läs artikel i Östran som är något bättre men inte tillräckligt bra.


INFÖR KF 080825, ARENAN

Det beslut som fattas i kommunfullmäktige den 25 augusti innebär stora kostnader för Kalmar kommun och dessutom en borgen. Media har varit dåliga på att sammanfatta vad detta beslut innebär i ekonomiska termer.


Vid ett ja kommer följande kostnader att realiseras.


  1. Kommunen kommer att teckna borgen för ett lån om maximalt 100 miljoner kronor.
  2. Det utökade föreningsbidrag om 5,8 miljoner kronor/år under 25 år som beslutades den 18 juni 2007 verkställs. Total kostnad på 145 miljoner. De sista 5 åren av detta bidrag omvandlas till ett förskottsbidrag om 29 miljoner kronor som utbetalas när arenan är färdigställd.
  3. Infrastrukturinvesteringar vid arenan om 45 miljoner kronor (2006 års prisnivå) utlöses.
  4. Träningsplaner vid arenan skall byggas av kommunen, ingår ej i arenaprojektet. Beräknad kostnad 24 miljoner kronor (2006 års prisnivå)
  5. Fördyrande kostnader av skötsel Fredrikskans och nya arenan om ca 1,5 miljoner kronor/år

De kostnader som härrörs till 2006 års nivå (45+24=69) borde räknas upp med minst 20 procent. Dessa kostnader är sannolikt i 2009 uppe i ca 85 miljoner kronor.


Detta innebär kostnader för kommunen om ca 130-140 miljoner kronor under 2009-2010. Detta skall givetvis ses mot bakgrunden att Kalmar kommunfullmäktige beslutade så sent som för drygt ett halvår sedan om ett sparpaket om 75 miljoner kronor/år eller 2 procents nedskärning av all kommunal verksamhet.


De avtal som så här långt informerats om för de politiska ledamöterna i kommunfullmäktige gör nog att de flesta är ganska så förvirrade. Jag tänkte här försöka förklara hur jag uppfattat att detta "komplicerade" projekt skall drivas. De inblandade parterna är Sveafastigheter och dess dotterbolag Handelsfastigheter i Kalmar AB, Kalmar FF och dess dotterbolag Kalmar Arena AB och Kalmar kommun.Ovanstående schema visar hur parterna förhåller sig till varandra vid projektstarten då Handelsfastigheter i Kalmar AB beställer arenan av PEAB för en kostnad av 245 miljoner kronor, samtidigt som de tar ett lån hos Swedbank.


Den 30 mars 2010 skall arenan vara färdigställd och nästa fas i projektet skall genomföras.Nu förvärvar Kalmar FF 50 procent av aktierna i Handelsfastigheter i Kalmar AB av Sveafastigheter, köpeskilling okänd. Kalmar kommun tecknar också borgen för maximalt 100 miljoner kronor, samtidigt som man betalar ut förskott på 5 års föreningsbidrag till Kalmar FF (29 miljoner kronor, skall uppräknas med kpi).

Nu träder också det hyresavtal som upprättats mellan Handelsfastigheteer i Kalmar AB och Kalmar Arena AB i kraft. Hyreskostnad för arenan beräknas till 11,5 miljoner kronor/år.


Den 1 april 2012 är nästa datum i denna process.Då förvärvar Kalmar FF återstående 50 procent av aktierna i Handelsfastighet i Kalmar AB av Sveafastigheter, köpeskilling okänd. Därmed kommer Kalmar FF att äga arenan helt och hållet och Sveafastigheter är helt bortkopplade från arenan.


Det finns några märkliga omständigheter i detta projekt som jag kommer ta upp under morgondagens kommunfullmäktigemöte och därför väntar jag med att skriva om det på bloggen.


Jag försökte ställa några frågor på det extra kommunstyrelsemötet som var i fredags men Johan Persson (s) vägrade mig att ställa dessa frågor.


Den absolut besvärligaste punkten i detta beslut är det borgensåtagande för kommunen som detta projekt kräver av Kalmar kommun för att förverkligas enligt denna modell.

Kommer Kalmar FF klara att driva sin verksamhet med denna kostnadsnivå och samtidigt vara ett topplag i allsvenskan?
Klarar man av detta så finns förutsättningarna att kommunen inte behöver drabbas ekonomiskt av detta högriskprojekt.

Tyvärr är väl sanningen den att alla lag drabbas av motgångar för eller senare och då ligger kommunen mycket illa till.

Kalmar FF:s ekonomiska resultat sedan år 2000 gör inte att jag känner mig trygg inför framtiden.2007 års fina resultat på 23 miljoner kronor har bara en riktig förklaring och det är försäljning av brassen Ari till Holland, som inbringade en stor summa till Kalmar FF.


Jag är rädd för att de kalkyler som presenterats på bland annat kommunstyrelsen är rena glädjekalkyler från kommunen och Kalmar FF men vi får hoppas att jag har fel och att allt går bra för Kalmar FF.


En allsvensk seger och ett cupguld i år vore onekligen en mycket bra start på detta äventyrliga projekt.


KF 080616 BUDGETDEBATT

Vid dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige blev diskussionen het och flera av ledamöterna var irriterade över oss sverigedemokrater. Må hända har det att göra med våra fina opinionssiffror i SIFO:s senaste undersökning, 4,2 procent.


Johan Persson, kommunalråd för socialdemokraterna angrepp oss redan i sitt första inlägg utan att vi ens varit upp i talarstolen. Riktigt roligt!!


Han anklagade oss Sverigedemokrater för att skapa kaos i Karlskrona, vad det nu har med budgetdebatten i Kalmar att göra. Men där hoppade Johan Persson i galen tunna.

Det kaos som råder i Karlskrona beror på att inga partier vill samarbeta med sd och det kan man inte skylla sd för. Sd har vad jag vet inget emot att samarbeta med något annat parti men då skall det också vara ett samarbete i alla frågor. Kaoset i Karlskrona beror snarare på att Johan Perssons parti socialdemokraterna har svårt att smälta valförlusten 2006 och har svårt att acceptera valresultatet.


Vi valde att inte göra en egen budget utan har prioriterat andra uppgifter i vår begränsade organisation. Under budgetdebatten yrkade jag på tre ändringar i budgeten för att markera vår ståndpunkt. Vi skulle givetvis kunna lagt en rad ändringsyrkanden men vi valde några få som vi istället ville fokusera mer på.


I budgetförslaget finns några skrivningar som jag reagerat på och här kommer dessa med min kommentar.


"År 2005 hade 5,2 % av kommunens anställda utländsk bakgrund. Av kommunens innevånare var motsvarande siffra 9,4 %. Kommunens anställda med utländsk bakgrund ska vara motsvarande andel av kommunens invånare som har utländsk bakgrund 2011."


Enligt SCB:s senaste siffror har andelen med utländsk bakgrund ökat till 10,7 % 2007 i Kalmar kommun.


Vad innebär denna skrivning i praktiken?


Kalmar kommun har närmare 5 000 anställda och är med det kommunens största arbetsgivare. Ovanstående skrivning innebär att andelen anställda med utländsk bakgrund skall öka från 5,2 % till 10,7 % 2011. Sannolikt kommer andelen vara ännu högre 2011 med tanke på invandringen till kommunen.

Detta innebär att andelen anställda med utländsk bakgrund skall öka med 5-6 %, vilket innebär 250-300 personer.


Kommunen vill alltså byta ut 250-300 anställda med svensk bakgrund till anställda med utländsk bakgrund
.


Det kan man kalla ett Sverigefientligt förslag och är enligt min uppfattning helt sanslöst.


Sverigedemokraterna yrkade på att ovanstående skrivning skulle strykas helt och hållet ur budgeten.


En annan skrivning i budgeten är följande.


"Förvärvsfrekvensen för befolkningen i åldern 20-64 år i Kalmar kommun ska öka från 74,8 % 2005 till lägst 80 % 2014. Arbetslösheten ska inte överstiga riksnivån.

Förvärvsfrekvensen för utrikes födda i åldern 20-64 år ska öka från 53,4 % 2005 till lägst 70 % 2014."Detta innebär att kommunen ställer lägre krav på förvärvsfrekvens för personer med utländsk bakgrund. På svenskar ställs krav som i praktiken innebär 81-82 % förvärvsfrekvens medan personer med utländsk bakgrund bara skall uppnå en förvärvsfrekvens om 70 %.


Det är väl det som är mångkultur och skall berika oss svenskar. 

Det kan man kalla ett riktigt Sverigefientligt förslag.


Sverigedemokraterna yrkade på att även personer med utländsk bakgrund skall ha samma krav som personer med svensk bakgrund, alltså 80 % förvärvsfrekvens oberoende av etnisk bakgrund.


Vid den avslutande omröstningen begärde vi votering på ovanstående ändringsyrkanden. Vi var för övrigt det enda partiet som begärde en votering under denna budgetdebatt.


Omröstningen utföll enligt följande på ovanstående två punkter som slogs ihop till en votering.


53 ledamöter röstade emot våra ändringsyrkande, 6st ledamöter avstod att rösta (4st folkpartister och 2st moderater), det var endast vi sverigedemokrater som röstade för våra ändringsyrkande. 


För mig är detta fullständigt horribelt och skrämmande att 53 ledamöter utan att blinka stöder ett förslag som innebär att kanske 300 svenskar ska bytas ut mot 300 personer med utländsk bakgrund. 10st så kallade nya moderater eller nysossar stödde denna skrivning i budgeten 


Det finns givetvis en hel mängd annat att skriva om angående detta kommunfullmäktigemöte som startade 10:00 och inte var slut förrän ca 17:15 men det kommer jag kanske återkomma till.

Läs Barometerns nätartikel.

Anders Blank missuppfattar dock att jag blev rejält sur på Johan Persson för att han anklagar sd för att vara ansvariga för "kaoset" i Karlskrona och inte på att vi inte gjort en budget. Johan Persson (s) har inte ett dugg med att göra hur vi inom sd använder det partistöd eller partisekreterar tid vi får. Att lägga en väldig massa tid och energi på en budget som inte ens alla ledamöter i fullmäktige läser och media inte kommenterar i tidningarna är fullständigt bortkastat tid och ger inte sd fler väljare i valet 2010. Om vi däremot producerar debattartiklar, insändare, uppdaterar bloggar och delar ut flygblad och annan information från sverigedemokraterna så kommer det förhoppningsvis ge betydligt mycket mer än en budget som ingen läser. Det handlar om att använda våra resurser mest effektivt.

I dagens artikel om fullmäktige i tidningen Östran nämns sverigedemokraterna överhuvudtaget inte! Det är på det sättet som det socialdemokratiska maskineriet tar debatten. Att ovanstående punkter skulle omnämnas i Östran är givetvis uteslutet och rena självmordet för vänsterblocket!


KF 080526

Vid kvällens kommunfullmäktigemöte avhandlades det nya avtalet med Migrationsverket som vi (sd) överklagat till Länsrätten i Kalmar Län för att det inte beslutades om i kommunfullmäktige. Ibland kan det löna sig med en överklagan.


Vi yrkade givetvis avslag på det nya avtalet med Migrationsverket och under den debatt som utbröt ställde jag frågan till Birgitta Elfström (s) om det fanns något tak för hur många ensamkommande barn som Kalmar kommun tänker ta emot. I hennes ställe svarade kommunfullmäktigeledamoten Dzenita Abaza, socialdemokrat, utan att hon fått ordet av ordförande, att Kalmar kommun skall bli 70 000 innevånare!

För alla läsare som inte känner till Kalmars befolkningsmängd kan jag upplysa att den är ca 61 000 idag och att kommunen har ett befolkningsmål om 70 000 innevånare.

Dzenita Abaza menar tydligen att befolkningsökningen skall bestå av 9 000 invandrare (muslimer).

Läs mer om socialdemokraten Dzenita Abaza.

Befolkningsökningen var under 2007 "hela" 212 personer. Då skall man också veta att kommunen har ett avtal med migrationsverket om att ta emot 175 flyktingar varje år och dessutom 8 ensamkommande unga muslimska män som numera är 24st. Så någon äkta befolkningsökning har inte Kalmar kommun utan den beror till stor del redan av invandrare från främst muslimska länder.

Birgitta Elfström (s) följde sedan upp detta med att säga att det finns inget tak för hur många som Kalmar kommun kommer att ta emot, utan hänvisade till Anders Lago i Södertälje som tar emot tusentals varje år.

Kalmar kommun har beslutat att bara ta emot ensamkommande muslimska män. Inga ensamkommande barn med annan religion eller flickor är välkomna till Kalmar! Här kan vi verkligen tala om diskriminering från Kalmar kommuns sida. En anmälan till DO kanske vore på sin plats.


Här fick vi svart på vitt hur socialdemokraterna med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet har tänkt sig lösa befolkningsutvecklingen i Kalmar.

Bäva månde Kalmars innevånare!


I artikeln hos Radio Kalmar kan ni läsa att kostnaden för det nya avtalet om 18 miljoner tas upp men om ni lyssnar på nyhetssändningen från Radio Kalmar kl 06:30 kan ni höra att just detta utelämnas av nyhetsuppläsaren. Detta är ett "strålande" exempel på hur det svenska folket skall hållas ovetande om dessa kontnader och att våra public service företag som avlönas via skattsedeln ingår i denna indoktrinering av folket. Lyssna på nyhetssändningen.

I debatten tog jag upp en rad skäl som borde beaktas innan det nya avtalet undertecknas av kommunfullmäktige men inte en enda ledamot från övriga partier var intresserad av våra argument. Jag finner det fullständigt sanslöst att kostnader inte har någon som helst betydelse när flyktingmottagning diskuteras.

Det handlar bara om solidaritet med flyktingar allt annat är ovidkommande.

  

Att känna solidaritet med funktionshindrade, fattigpensionärer eller gamla som vårdas inom äldreomsorgen är en helt annan sak för det kostar pengar.


Det finns väldigt mycket mer att säga om detta kommunfullmäktige möte som även behandlade två motioner från sd.

Klassmorfar system som i princip fick bifall från kommunfullmäktige även om beslutet var en liten omskrivning.


Vår motion om att kommunens foto på förtroendevalda skall kunna användas fritt är däremot värd ett helt eget blogginlägg som jag kommer att skriva de närmaste dagarna. En sak är i varje fall säkert att ledamöterna tycks vara livrädda för att hamna med foto på min blogg och då särskilt vänsterpartisten Bertil Dahl.
Läs mitt inlägg "Ljusskygga krafter styr Kalmar kommun"

Det som är extra sorgligt i media är att i princip inga av mina argument mot detta avtal återges i artiklarna men däremot får övriga partiers osakliga inlägg i debatten stort utrymme. Kostnaden om ca 18-20 miljoner kronor för samhället i och med detta avtal tystas effektivt ner av media.

Läs Barometerns artikel på nätet.

Läs Östrans artikel på nätet.

Medias rapportering känns djupt orättvis och gör mig mycket bekymrad inför framtiden!


KF 080428

Jag var frånvarande från dagens kommunfullmäktigemöte då jag befann mig på Gotland fullt sysselsatt med en driftsättning på Arlas mejeri i Visby.

KF 080331

Vid dagens kommunfullmäktige avhandlades hela 9st interpellationer och 8st motioner. Det blev en utdraget möte som pågick från 17:00 till ca 21:30

Den stora spridningen på ämnena vid mötet innebar att hela 26 ledamöter av 61 ledamöter deltog i debatten, något av ett rekord under min tid i fullmäktige.


En motion från centern om fadderfamiljer för invandare behandlades också. Sverigedemokraterna stödde inte denna motion men vi deltog inte i debatten då socialdemokraterna och vänsterpartiet skötte det så bra. Väck inte den björn som sover.
Votering begärdes av centern och den utföll med 29 emot, 27 för och 3 avstod. Socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade också för avslag på motionen. Media gör lite affär av att socialdemokrater, vänsterpartiet gjorde gemensam sak med sverigedemokraterna i detta ärende.

Lyssna på Radio Kalmars inslag ca 4 min 15 sek in i programmet.


Även Östran tar upp att sverigedemokraterna fick agera vågmästare när miljöpartiet bytte sida.


Folkpartisten Pierre Edström skriver också om detta på sin blogg med rubriken " En ny ohelig allians i Kalmar". Pierre Edström var själv inte på kf-mötet bör tilläggas.


Tre interpellationer är värda att nämna. Dels en interpellation från moderaterna om att Räddningstjänsten får rycka ut som bärhjälp till omsorgen vid ett stort antal tillfällen och i en kraftigt utökad trend. Är det nedskärningarna inom omsorgen som ger brandkåren dessa extrautryckningar. Nu gör brandkåren denna tjänst utan kostnad, skulle vara intressant om omsorgen fick betala för denna tjänst.


En annan interpellation från folkpartiet tog upp hur socialdemokraternas jämställdhetsarbete fungerar eller rättare sagt inte fungerar i de kommunala bolagen. Det finns idag 12st kommunala bolag och samtliga styrelseordföranden är män. VD för dessa företag är i 11 fall män och endast en kvinna i Kalmar Familjebad AB. Givetvis är denna kvinna den som har lägst lön av alla dessa VD:ar.


En annan interpellation om gästhamnsrestaurangen kom en liten rolig detalj fram från det arrendeavtal som finns för restaurangen. Anledning till denna interpellation var att restaurangen var stängd under stora delar av förra sommaren. Det märkliga i avtalet är att inget är skrivet om att restaurangen skall vara öppen under sommaren. Det visar på att det mest självklara också måste sättas på pränt. I värsta fall kan restaurangen vara stängd ända till 31 maj 2010 då avtalet löper ut.


Ägardirektiven för de kommunala bolagen debatterades också och vi från sverigedemokraterna poängterade att direktiven är viktiga men ännu viktigare är att de också efterlevs. Vi har i Kalmar haft två katastrofala händelser i kommunala bolag under det senaste året, Kalmarhem och Salvestaden. Hela Kalmarhems styrelse och VD har avgått och vid dagens kf-möte valdes ny styrelse. När det gäller Salvestaden som kommer kosta kommunens innevånare ca 20 miljoner kronor har KPMG granskat alla turer och kommit med en mycket kritisk rapport mot styrelsen och kommunens hantering.


HUR KOMMER MAJORITETEN ATT BEHANDLA KPMG-RAPPORTEN?

  

Kommer den stoppas längst ner i någon byrålåda. (Jag kommer tillbaka med ett inlägg på min blogg om denna granskning).

  


2008-01-28

Dagens kommunfullmäktiges dagordning såg ganska fattig ut men mötet drog ut på tiden och slutade inte förrän 20:30  (Började 17:00). Efter det interna moderatbråket mellan Kajsa Hedin och Jonas Lövgren vid det senaste kommunstyrelsemötet hade tydligen Jonas Lövgren som bestraffning belagts med munkavel, inte ett enda inlägg fån Jonas på 3,5 timma. Socialdemokraternas kommunalråd Birgitta Elfström var också knäpptyst under hela dagens möte, vilket hör till ovanligheterna. Undrar om media vågar kommentera denna tystnad från dessa ledamöter.


En annan rolig händelse var att socialdemokraten Jussi Gröhn äntrade talarstolen för första gången under min tid i kommunfullmäktige, måhända kanske min statistik om passiva kommunfullmäktigeledamöter gett lite resultat

Mötet började som vanligt med en rad interpellationer, Det var speciellt den om ordningen i skolan som väckte vårt intresse. Interpellationen ställdes mot bakgrund av de problem med mobbing, trakasserier och bråk som varit vid Funkaboskolan. Skolan har ganska stor del elever med invandrarbakgrund om man ser till Kalmar förhållande och enligt uppgifter skall den så kallade "drottningen" ha invandrarbakgrund. I mitt anförande nämnde jag att en orsak till dessa problem är integrationsproblem och etniska motsättningar men jag ville inte dra igång en debatt om detta p.g.a. att det ändå bara är att prata för döva öron i kommunfullmäktige. Jag fokuserade istället på vår nyligen inlämnade motion om klassmorfarsystem för att få mer vuxna människor i skolan till en låg kostnad. Vi har i vår motion sneglad på det system som kallas för "seniorer i skolan" och finns i Karlskrona kommun.

Läs vår motion.

Jag bad Cecilla Strömberg (s), ordförande i barn-ungdomsnämnden att inte titta på vem som lämnat in motionen när den behandlades utan istället bara granska innehållit så kanske resultatet kunde bli positivt. Jag bad också om en snabb behandling så kanske vi kunde få se den i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan sommaren.


Nästa fråga som jag tycker det är värt att kommentera är frågan om detaljplan för planskild korsning vid Högalidsvägen i Smedby. Idag finns en järnvägsövergång i Smedby centrum med bommar, vid Kläckebergavägen skall en cykelväg göras på östra sidan om vägbanan under järnvägen. Problemet är att det finns en gång och cykelväg över järnvägen vid Högalidsvägen som Banverket vill ta bort. Nu vill kommunstyrelsen göra en billig och ej handkappanpassad lösning på denna plats och troligen ytterligare en handikappsanpassad tunnel vid Fribergs väg vid ett senare tillfälle.

Det vi Sverigedemokrater vänder oss emot är att järnvägssträckan det handlar om är knappt 600m lång och som i så fall skulle få 4st övergångar/tunnlar, med andra ord 150m mellan varje övergång, vilket vi tycker är omotiverat. Vi yrkade på återremiss för att man skulle ta fram en lösning med endast 3 övergångar/tunnlar och där alla skulle vara handikappanpassade, vilket skulle spara en del pengar för kommunen både i byggkostnad och underhållskostnader i framtiden. Även miljöpartiet yrkade på återremiss men Jonas Löhnn var inte speciellt glad över vårt stöd som han menade skulle försämra förutsättningarna att få igenom en återremiss.

Med andra ord menar han att det är "förbjudet" eller inte politiskt korrekt att stödja ett förslag från Sverigedemokraterna!

Efter votering som vi förlorade då inget annat parti än miljöpartiet stödde en återremiss.

5 röster för återremiss, 49 röster emot och 7 avstod.


En annan fråga som vi aktivt stödde var ett borgensåtagande för Industriparken i Kalmar AB om 20 miljoner kronor för att bygga om gamla Bombardierlokalerna för Norba. Vilket kommer ge ca 90-95 personer arbete enligt förslaget till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och kd var de partier som yrkat bifall när jag kom in i debatten och även jag yrkade på ett bifall för liggande förslag. Jag inflikade också att jag hoppades att Johan Persson (s) och Bengt-Olof Roos (kd) inte skulle se det som ett problem att sverigedemokraterna stödde deras förslag som miljöpartiets Jonas Löhnn gjort tidigare, vilket lockade till ett gott skratt i fullmäktige.


NY MOTION INLÄMNAD.

Nu har vi lämnat in årets första motion angående införande av klassmorfarsystem.

Läs hela motionen.

Läs Barometerns artikel.

PASSIVA KF-LEDAMÖTER

Här kommer listan på de ledamöter som aldrig yttrat sig eller endast yttrat sig under ett enda kommunfullmäktigemöte.  Statistiken innefattar 14 kf-möten. (Något litet fel kan naturligtvis smugit sig in).


Jussi Gröhn (s)0 
Helena Jarl (s)0 
Jan-Erik Arvidsson (s)0 
Gunilla Johansson (s)0 
Britt Lindblad (s)0 
Inger Akinder (s)0 
Anne.Cathrine Lindh (s)0 
Ylva Hällblad (s)0 
Kjell Axelsson (s)0 
Peter Persson (v)0 
Lene Sejr Sörensen (mp)0 
Per-Olof Jonsson (m)0 
Tamas Lakatos (m)0 
Ove Aronsson (m)0 
Camilla Svensson (m)0 
Sven-Evert Arvidsson (s)1 
Ann-Marie Engström (s)1 
Nasim Malik (s)1Debatt om "flyktingar"
Dzenita Abaza (s)1Debatt om "flyktingar"
Lasse Johansson (s)1Bidrag till KFF, budgetdebatt
Roger Holmberg (s)1 
Jean Welander (mp)1 
Jan R Andersson (m)1 
Rolf Wallergård (m)1 
Anita Wollin c1 
Sievert Andersson c1 
Nadja Mirghasemi (kd)1Debatt om "flyktingar"

Varför ställer inte våra lokala tidningar frågor till dessa ledamöter i kommunfullmäktige?


Sverigedemokraterna och folkpartiet är de partier där alla ledamöter yttrat sig vid flera tillfällen.


Har vi egentligen behov av 61 ledamöter i kommunfullmäktige när så många aldrig yttrar sig!

I rättvisans namn vill jag också vissa listan på de ledamöter som yttrat sig vid flest kf-möten.

Johan Persson (s)14
Jonas Löhnn (mp)14
Göran Häggfors (m)14
Inger Hilmansson (fp)14
Bengt-Olof Roos (kd)14
Anders Andersson c13
Ingemar Einarsson c13
Bertil Dahl (v)12
Anna-Britt Wejdsten (fp)12
Birgitta Elfström (s)11
Jonas Lövgren (m)10
Thoralf Alfsson (sd)9
Joachim Håkansson (fp)9
Birgitta Axelsson Edström (v) 9


VI SVERIGEDEMOKRATER HAR ABSOLUT INGET ATT SKÄMMAS ÖVER TROTS ATT VI ÄR NYA I POLITIKEN!


KOMMUNFULLMÄKTIGES VÄRSTINGAR!

Jag har utlovat en del statistik från kommunfullmäktige i Kalmar till julafton men jag kommer bara redovisa närvaron i detta inlägg.

Det har kommit till min kännedom att Barometern jobbar med en liknande artikel och vill gärna se hur de redovisar detta i tidningen innan jag skriver mitt inlägg. Jag har svårt att tro att Barometern kommer redovisa alla namnen på de som aldrig yttrat sig i kommunfullmäktige eller har låg närvaro. Enligt uppgift kommer denna artikel i mellandagarna.


Sedan Sverigedemokraternas inträde på den politiska scenen i Kalmar den 1 november 2006 har kommunfullmäktige sammanträdet 14 gånger. I fullmäktige sitter 61 ledamöter och utav dessa har 19 ledamöter närvarat vid alla fullmäktigemöten och ibland dessa 19 återfinns både jag själv och min kollega Lars Rosen.


SVERIGEDEMOKRATERNA ÄR DET ENDA PARTIET SOM HAR 100 PROCENTIG NÄRVARO BLAND SINA ORDINARIE LEDAMÖTER.


Ovanstående lär du aldrig få se i Barometern eller Östran! Annars vore det ju en passande rubrik i media.


På syndarbänken för fullmäktigenärvaron finns med andra ord alla andra partier. Som jag ser det finns det endast en person som giltigt förfall för sin frånvaro och det är moderaten Jan R Andersson som sitter som riksdagsman för moderaterna.


Här kommer "värstinglistan" bland ordinarie ledamöter i Kalmar kommunfullmäktige.


Namn

Antal

Närvaro %

Jussi Gröhn (s)

6

43%

Helena Jarl (s)

6

43%

Jan R Andersson (m)

6

43%

Lars Graaf (kd)

7

50%

Ylva Hällblad (s)

8

57%

Nadja Mirghasemi (kd)

8

57%

Britt Lindblad (s)

9

64%

Roland Peterson (s)

9

64%

Lasse Johansson (s)

9

64%

Nasim Malik (s)

10

71%

Dzenita Abaza (s)

10

71%

Nils Fredrik Aurelius (m)

10

71%

David Westin (fp)

10

71%


Av listans 13 namn är inte mindre än 8st socialdemokrater. Frågan är om detta är ett utlopp för bristande demokrati inom socialdemokraterna i Kalmar eller om det endast handlar om ointresse från de socialdemokratiska ledamöterna.


JUSSI GRÖHN (S) OCH HELENA JARL (S) ÄR DE VÄRSTA SKOLKARNA.


När man sedan kombinerar närvaron med statistiken på vilka som yttrat sig i fullmäktige blir listan än mer anmärkningsvärd.


Noteras kan också att KFF Lasse Johansson finns med på listan. Han var ju ett stort dragplåster i valrörelsen för socialdemokraterna men enligt en tidningsartikel under hösten var han besviken över hur lite han kunde påverka besluten. Lasse Johansson har under sina 9 besök i fullmäktige endast yttrat sig en endaste gång och då kan man inte räkna med att påverka speciellt mycket. Lasse J har endast medverkat under 2st kf-möten under hösten. Jag uppfattar detta som kritik mot den socialdemokratiska ledningen i Kalmar.

Jag återkommer med kommunfullmäktiges anonyma ledamöter senare.


2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTADE OM BESPARINGAR OM CA 75 MILJONER SAMTIDIGT SOM MAN STÅR FAST VID BESLUTET OM ATT ÖKA FLYKTINGMOTTAGNINGEN MED 250 PROCENT TILL 175 INTRODUKTIONSPLATSER/ÅR 2007-2009.


Med andra ord går den så kallade flyktingmottagningen före nedskärningar i barnomsorg, skolan och äldreomsorgen.


Bild på mig själv i talarstolen i kf borttagen!! Efter ett i det närmaste hotfullt samtal från Barometern 071220. och med krav om ersättning.

I mitt första anförande i talarstolen påminde jag socialdemokraterna om deras valannons i lokalpressen i valrörelsen med budskapet "Det går bra för Kalmar" och "Kalmar Full fart framåt". (Även på kinesiska)
Foto Urklipp från Barometern.

Läs Barometerns artikel

Dagens kommunfullmäktige varade närmare 5 timmar och handlade i huvudsak om det sparpaket om ca 75 miljoner kronor som beslutades. Detta sker i ett läge då det råder högkonjunktur i Sverige vilket gör detta sparpaket ännu mer dramatiskt.


Debatten om sparpaketet varade ca 3 timmar. Sparförslaget innebär i princip att alla förvaltningar skall spara ca 2 procent på sin budget. Detta innebär i praktiken att ca 100 heltidsanställda personer måste sluta sina anställningar hos kommunen.


Ett omställningspaket (förtidspensioneringar) som kostar ca 50 miljoner kronor skall finansieras genom en internförsäljning av Kalmar Energi som Kalmar kommun äger ca 50 procent av. Köpare är Kalmar kommunbolag. Enligt uppgifter efter kommunfullmäktige kommer affären överklagas av en privatperson.

  

Sverigedemokraternas inställning till detta var att vi yrkade på ett tilläggsförslag att det nya avtalet med Migrationsverket som tecknades efter KF-debatten i maj, beslutet om ökad flyktingmottaggning från 50 introduktionsplatser/år till 175 introduktionsplatser/år skulle rivas upp på grund av kommunens dåliga ekonomi.


I mitt anförande började jag med att beklaga att Johan Persson och socialdemokraterna inte hållit sitt löfte om att låta sd vara med vid diskussionerna angående sparförslaget.

Sedan påminde jag socialdemokraterna om deras egen valannons från valet 2006, som talar för sig själv.

305974-2


"DET GÅR BRA FÖR KALMAR" OCH "FULL FART FRAMÅT" var budskapet på denna helsida i lokalpressen, även på kinesiska. Men trots detta var kf tvungna att besluta om ett mycket kraftigt sparpaket endast drygt ett år efter valet.

Under det sista året har antalet heltidsanställda ökat med ca 110 personer men nu måste ett omställningspaket som kostar ca 50 miljoner kronor sjösättas för att kunna minska personalen med ca 100 personer, snacka om framförhållning.

Det politiskt ansvariga kommunalrådet för personalen är Bertil Dahl (v) som således har ansvaret för denna personalökning. Vänsterpartiet hade ju ett vallöfte om 200 000 nya jobb i offentliga sektorn, nu tycks det som Bertil Dahl försöker förverkliga detta i Kalmar med följd att den kommunala ekonomin barkar åt skogen.


Vi sverigedemokrater yrkade på avslag av sparpaketet såvida inte kommunfullmäktige rev upp sitt tidigare beslut från i maj om utökat antal introduktionsplatser. Vi kan inte acceptera nedskärningar inom barnomsorg, skolan och äldreomsorgen samtidigt som kommunen ökar antalet introduktionsplatser med 250 procent.

Tyvärr var det inte en enda ledamot från övriga partier som stödde vårat förslag under debatten.


I slutet av debatten meddelade kommunfullmäktiges ordförande att vårt tilläggsförslag inte kunde behandlas av fullmäktige utan att det krävdes beredning av förslaget. Och ansåg att vi skulle inkomma med en motion istället.

Den verkliga orsaken tror jag personligen var att ordföranden och övriga partier inte ville ha en votering om minskad "flyktingmottagning ställd mot besparingar inom barnomsorg, skolan och äldre omsorg.

Så enkelt kan en ordförande trolla bort ett obekvämt tilläggsyrkande!


Sverigedemokraterna var det enda partiet som reserverade sig mot detta sparförslag.


Även vad det gäller försäljningen av Kalmar kommuns aktier i Kalmar Energi avslog vi detta förslag. Folkpartiet avstyrkte även de förslaget. Vi reserverade oss också mot denna försäljning.


I debatten om ökad flyktingmottagning vid KF-mötet i maj grundade moderaterna sitt beslut om ökad flyktingmottagning på ett avtal om lägenheter från privata fastighetsägare, läs om Jonas Lövgrens (m) teaterspel tillsammans med Birgitta Elfström (s) i mitt inlägg från maj.
Idag kan jag informera om att detta avtal inte gett en enda lägenhet utan att det bara var en halvfärdigt avtal som i sin tur krävde hängavtal med varje fastighetsägare. Ingen har skrivit på ett sådant hängavtal hitills och därmed framstår dessa politikers agerande som en ren fars, rent ut sagt osmaklig!

Jag har under dagen fått en hel del reaktioner på Barometerns journalist Anders Blank osakliga sätt att skriva om fullmäktige, speciellt delen om "Saffran från Marocko". Många undrar varför inte Anders B istället skriver om fakta i mitt tilläggsyrkande i fullmäktige.

Istället ägnar han stort utrymme åt följande uttalande från Bengt-Olof Roos som inte har något med kvällen dabatt att göra.
 
"- Under pausen har du druckit brasilianskt kaffe, ätit ingefära från Indien, saffran från Marocko, detta samtidigt som du lyssnat till ett helgon från Italien. Och du såg ut att må bra, säger Bengt-Olof Roos (kd)."

I Barometerns artikel lyckas journalisten Anders Blank kalla mitt anförande för ett "sällsynt gästspel i talarstolen".

Detta gör mig faktiskt väldigt upprörd och är återigen ett typexempel på hur media försöker misskreditera oss sverigedemokrater.

Nu kan jag meddela alla mina läsare att jag ända sedan den 1 november 2006 (nya mandatperioden) fört statistik om närvaron i kommunfullmäktige men också vilka som varit uppe i talarstolen eller använt mikrofonen vid sin plats för att yttra sig under dessa 13 kommunfullmäktigemöten.

Jag kommer nu sammanställa denna statistik till minst 2 nya kritiska inlägg på bloggen där jag visar vilka som överhuvudtaget ALDRIG yttrat sig i kommunfullmäktige.

JULAFTON PRESENTERAR JAG DENNA BOTTENLISTA SOM EN JULKLAPP TILL INTRESSERADE LÄSARE!


Denna lista borde Anders Blank studera och sedan skriva en artikel om i Barometern.

P.S.
Efter jag läst Kalmar Läns Tidnings artikel om kommunfullmäktigemöte vill jag gärna delge alla min läsare följande citat från artikeln.

"Alfssons förslag ledde till en störtflod av fördömanden, bland annat från BIRGITTA ELFSTRÖM, (s), som såg den mångkulturella sammansättningen av kommunen som en grund för stolthet och framtida rikedom"


2007-11-27

Idag har jag lyssnat på SKL:s analysgrupp som presenterat sitt material om Kalmar kommuns ekonomiska situation.

Äldreomsorgen och Barnomsorgen är de stora bovarna till den dåliga ekonomin enligt deras analys.

Dessvärre ser framtiden riktigt mörk ut.

  

Omsorgsnämndens ordförande lämnade mötet under presentationen, var det någon som skulle lyssnat på denna analys var det just Steve "Trötter" Sjögren.


Jag hade förväntat mig att dessa herrar skulle tagit upp något om kostnaderna för mottagandet av "flyktingar" men där fick jag sitta med lång näsa. En 3 timmar lång presentation men inte ett enda ord om detta.  Lite märkligt när SKL själva räknat fram att staten endast ersätter 22 procent av kostnader för denna verksamhet. Mede tanke på att kommunen även beslutat om en 300 procentig ökning av antalet introduktionsplatser från 2005 års nivå.


Jag har ställt frågan till dessa herrar i ett mail efter presentationen och fått följande svar.


Hej


Vi har inte beaktat någon ökning av flyktingmottagandet i vår framskrivning. Basen för framskrivningen är verksamheten år 2006.


Jag har inte heller någon uppfattning om eventuell kostnadsökning för kommunen av ett ökat flyktingmottagande.

Det förbundet vid upprepade tillfällen framfört är att det kommunala flyktingmottagandet är underfinansierat framförallt därför att kommunerna endast får statlig ersättning för en begränsad andel av anhöriginvandringen. Att SKL skulle beräknat att staten endast ersätter 22 procent av kostnaden för flyktingmottagandet är dock ingen uppgift som jag känner igen.


Mvh

Niclas Johansson


Jag skickade då över en länk med uppgifterna om att staten endast ersätter 22 procent av kostnaderna och med några följdfrågor men har fortfarande inte fått något svar från Niclas Johansson från SKL.


SOM VANLIGT ÄR DET KÄNSLIGT ATT TA UPP DESSA FRÅGOR OCH INGEN VÅGAR STICKA UT HAKAN.


RSS 2.0