2007-11-27

Idag har jag lyssnat på SKL:s analysgrupp som presenterat sitt material om Kalmar kommuns ekonomiska situation.

Äldreomsorgen och Barnomsorgen är de stora bovarna till den dåliga ekonomin enligt deras analys.

Dessvärre ser framtiden riktigt mörk ut.

  

Omsorgsnämndens ordförande lämnade mötet under presentationen, var det någon som skulle lyssnat på denna analys var det just Steve "Trötter" Sjögren.


Jag hade förväntat mig att dessa herrar skulle tagit upp något om kostnaderna för mottagandet av "flyktingar" men där fick jag sitta med lång näsa. En 3 timmar lång presentation men inte ett enda ord om detta.  Lite märkligt när SKL själva räknat fram att staten endast ersätter 22 procent av kostnader för denna verksamhet. Mede tanke på att kommunen även beslutat om en 300 procentig ökning av antalet introduktionsplatser från 2005 års nivå.


Jag har ställt frågan till dessa herrar i ett mail efter presentationen och fått följande svar.


Hej


Vi har inte beaktat någon ökning av flyktingmottagandet i vår framskrivning. Basen för framskrivningen är verksamheten år 2006.


Jag har inte heller någon uppfattning om eventuell kostnadsökning för kommunen av ett ökat flyktingmottagande.

Det förbundet vid upprepade tillfällen framfört är att det kommunala flyktingmottagandet är underfinansierat framförallt därför att kommunerna endast får statlig ersättning för en begränsad andel av anhöriginvandringen. Att SKL skulle beräknat att staten endast ersätter 22 procent av kostnaden för flyktingmottagandet är dock ingen uppgift som jag känner igen.


Mvh

Niclas Johansson


Jag skickade då över en länk med uppgifterna om att staten endast ersätter 22 procent av kostnaderna och med några följdfrågor men har fortfarande inte fått något svar från Niclas Johansson från SKL.


SOM VANLIGT ÄR DET KÄNSLIGT ATT TA UPP DESSA FRÅGOR OCH INGEN VÅGAR STICKA UT HAKAN.


2007-08-27

Idag var det dags för första kommunfullmäktigemötet efter sommaren. Det var egentligen bara två punkter som medförde lite debatt, dels en höjning av avgifterna inom barnomsorgen och en partimotion från folkpartiet om skriftliga omdömen i ordning och uppförande. 

Barnomsorgen skall enligt förslaget inte längre ha någon avgiftsfri månad längre. Med andra ord en rejäl höjning på nästan 10 procent. I valrörelsen gick socialdemokraterna ut med en lista på 100 punkter för att göra Kalmar mer "rättvist". Ett av förslagen var halverad maxtaxa. Cecillia Strömberg (s) försvarade förslaget med bland annat följande kommentar i debatten.
- Vi är inte sämre än att vi kan ändra oss.
 
Så lätt tar socialdemokraterna på ett vallöfte. Sedan fortsatte hon med att skylla på att socialdemokraterna inte vann valet till riksdagen och att det skulle vara orsaken till höjd maxtaxa. 

Men priset tar nog ändå Annika Brodin (s) Hon ansåg att det inte var en avgiftshöjning att avgiftsbelägga även den 12:e månaden på året. Undrar om någon av Kalmars barnfamiljer håller med henne. 

Centerpartiet la ett tilläggsyrkande angående de regler som styr avgifterna för maxtaxan som stöddes av alliansen, sd och mp, vilket medförde att s och v fick bita i gräset

Folkpartiets motion om skriftliga omdömen i ordning och uppförande utlöste en debatt som varade i nästan två timmar. Motionen ligger helt i linje med sverigedemokraternas handlingsprogram för skolpolitik och därmed stödde vi den givetvis. Det sades många kloka ord under debatten och de kom framförallt från alliansens företrädare. Lars Rosen (sd) deltog i debatten och gav en del exempel från sin tid då han jobbade i flera av Kalmars skolor.

Birgitta Axelsson Edström (v) inlägg höll däremot mycket låg nivå men det beror väl på hennes hatiska inställning till skolminister Jan Björklund som hon bland annat luftat på sin blogg.  

Tyvärr röstades folkpartiets motion ner med 35 röster mot (s, v, mp), 22 röster för (fp, kd, sd och m)  och 4 avstod.
Centerpartiet var splittrat med 2 mot och 3 avstod. Jag tycker att det var fegt av oppositionsrådet Anders Andersson (c) som avstod. Han är ordförande i gymnasieförbundet och borde väl ha en uppfattning i denna fråga, fegt.

Fanerdun var uppe på tapeten men den information som Johan Persson (s) gav blev man inte något klokare på. Han passade istället på att kritisera media och de lokala tidningarna och den bok som Ola Wong skrivit där bland annat ett kapitel heter "Kalmar luftslott".

2007-06-18

Vid dagens kommunfullmäktige avhandlades budgeten för 2008. Flera av ledamöterna undrade varför vi var så passiva, vilket jag tycker är märkligt då de i allra högsta grad borde vara medvetna om hur vi blir utfrysta från allt. Vår motion om insynsplats i kommunstyrelsen röstades ner och stöddes inte av en enda ledamot. Vi har ingen representant i någon nämnd eller styrelse. I det budgetarbete som pågått under våren har vi inte blivit inbjudna att delta. I Oskarshamn däremot har SD varit varit inbjudna att delta i budgetarbetet.


Att budgetdebatten skulle inledas med en allmän debatt fick vi information om ett par minuter innan fullmäktigemötet startade.


Sammantaget innebär detta att vi fick informationen om majoritetens budgetförslag en vecka innan kf och då hade redan övriga partier skrivit sina budgetreservationer som också fanns med i handlingarna.

Så gott folk det är inte så lätt att delta i budgetdebatten i kommunfullmäktige under dessa förhållanden!


Jag anser att vi är rejält utfrysta eller rent ut sagt mobbade av övriga partier och att dessa partier borde fundera över sin egen syn på demokrati. De partier som oftast pratar om människors lika värde borde fundera över hur de själva praktiserar detta.


För övrigt vill jag bara kommentera en punkt från kf. Miljöpartiet hade en reservation i majoritetens budget vilket gällde bron vid Bragegatan (40 miljoner kronor) denna ville mp skjuta framåt till 2009 så att en motion om resecentrums placering hunnit behandlats. Moderaterna hade tidigare pläderat för att man ville skjuta investeringar på framtiden så att inte kommunens lånebehov skulle bli så stort. Men när miljöpartiet begärde votering för sin reservation var det bara mp, c, kd och sd som stödde reservationen. Moderaterna gick med andra ord emot sin egen budgetreservation, snacka om virriga och kluvna moderater.
Även folkpartiet gick emot förslaget från mp. Folkpartiet och Inger Hillmansson vet man aldrig var man har.


I den här frågan kunde oppositionen i kf gett s och vp en snäpp på näsan men återigen var inte oppositionen enad, vilket den aldrig tycks vara. De enda gångerna alliansen tycks vara enad är när sverigedemokraternas yrkanden eller motioner skall röstas ner i kf.


DET ÄR VÄL DET SOM KALLAS FÖR KALMARANDAN!


2007-05-29 FLYKTINGDEBATT

Vid dagens kommunfullmäktige avhandlades 3 större frågor av vikt för oss Sverigedemokrater. Salvestadens försäljning, ökad flyktingmottagning och vår motion om insynsplats i kommunstyrelsen.


Salvestaden är ett sorgligt kapitel för kommunens innevånare där framförallt socialdemokratiska politiker lekt företagare på kommuninnevånarnas bekostnad, vilket med slutfacit i handen innebär en förlust på ca 20 miljoner.

När man hör hur företrädare åkt till Disneyland i Florida för att studera marknadsföring o.s.v. blir man ganska upprörd.

Alla partier var överens om att försälja Salvestaden för 1,3 miljoner kronor. Alliansen hade sedan ett tilläggsyrkande om en granskning av turerna som vi stödde. Folkpartiet la även ett förslag om att avsätta hela styrelsen för Salvstaden som vi också ansåg vara en riktig åtgärd.

Tyvärr avslog majoriteten (s, v och mp) båda tilläggsyrkanden. Om inte kd lagt ner sina röster vid voteringen kunde styrelsen blivit avsatt och det tycker jag skulle varit en bra markering.


Ökad flyktingmottagning började med en välregisserad föreställning som ni kan läsa om på min blogg.

När jag kom upp i talarstolen yrkade jag omgående på avslag på kommunstyrelsens förslag för att inte göra någon besviken.

För lite styvt ett år sidan var jag åhörare när KF beslutade om en tillfällig ökning av flyktingmottagningen och hade förväntat mig att få lyssna till en diskussion i denna fråga men då yttrade ingen av 61 ledamöter i KF ett enda ord i frågan så idag är jag glad att jag kan delta i debatten. Och dessutom fick jag ca 15 andra ledamöter, från alla andra partier att komma upp i talarstolen och prata sig varma för mångkulturen. Ser inte dessa personer några problem med invandringen?


I underlaget för detta förslag om ökad flyktingmottagning nämns inget om kostnader, inte i en enda mening eller med ett enda ord nämns kostnaderna för kommunen med detta förslag.

Detta är mycket märkligt då vi dagligen får höra om kommunens dåliga ekonomi och nya sparförslag t.ex.

30 miljoner måste sparas inom omsorgen

40 st lärare i grundskolan skall avskedas

PPP-platser för ungdomar avskaffas (sommarjobb för ca 450-500 skolungdomar)

Fritidsgårdar stängs

Huvudbibliotekets öppettider ändras för att spara 30 tkr


Dessutom tycker vänstermajoriteten att kommunalskatten kan höjas för att klara kommunens svåra ekonomiska situation.

Att i detta läge besluta om ökad flyktingmottagning från ca 50 personer till 175 personer/år utan att prata om vilka kostnader detta medför för kommunens ekonomi anser jag vara tjänstefel. Jag ställde frågan ett flertal gånger i talarstolen men fick inget svar från ansvariga i majoriteten. Det enda svaret var att mångkulturens fördelar är mycket mer betydelsefullt än kostnaderna. Vilket argument! 

Säg det till en åldring inom omsorgen som bara får duscha en gång var 14:e dag.


Jag tog även upp bostadssituationen i Kalmar men när detta diskuteras i alla andra frågor är detta ett problem för utvecklingen av Kalmar. Men när det gäller flyktingmottagning och att det då krävs ca 50 lägenheter/år så bagatelliserade frågan fullständigt. Jag kan inte annat än att förlora respekten för dessa så kallade etablerade politiker och deras kappvändande beroende på vad och med vem man debatterar. Ryggraden tycks saknas på flertalet.


Arbetsmarknadssituation tog jag även upp. I Kalmar har vi enligt AMS ca 2000 öppet arbetslösa eller i åtgärdsprogram. Till detta skall vi också lägga alla som slussats över i aktivitetsstöd men dessa går inte att hitta i någon separat statistik. Jag poängterade att möjligheten för dessa flyktingar som i huvudsak kommer från länder som Irak, Afghanistan och Somalia att få jobb i Kalmar är mycket liten. Utan att dessa med stor sannolikhet kommer vara bidragstagare under många år.


Enligt siffror från invandrarservice i Kalmar är fortfarande 55 procent av de mottagna flyktingarna 2003 beroende av försörjningsstöd idag.

Vad Kalmar behöver är personer som flyttar in till kommunen och har arbete eller har egna företag och som då betalar kommunalskatt. Detta är egentligen det enda sättet som kommunen kan förbättra sin ekonomi på.

Fler bidragstagare ger motsatt effekt och detta måste vi undvika annars kommer skattehöjningar som ett brev på posten om vår välfärd skall behållas.

Egentligen skulle jag vilja kommentera många av de andra ledamöternas inlägg men då fick jag skriva hur mycket som helst. Flera inlägg kan nästan betecknas som personangrepp men som sverigedemokrat är man ju van vid detta.

Roland Petersson (s) anklagade oss för att inte ha yttrat 10 ord tidigare men att vi nu bekände färg. Det finns ett ordspråk som säger att "Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus" och detta borde Roland Pettersson tänka på. Socialdemokraterna har 27 mandat i fullmäktige, av dessa har ca 15st inte yttrat ett enda ord utan det är ca 10-12 andra som sköter all debatt. Så de övriga 15 fungerar endast som röstboskap för socialdemokraterna vid voteringar. En av de ledamöter som ännu inte tagit till orda i kommunfullmäktige är Lasse Johansson, KFF:s fotbollsliriare.

Ingen av de ledamöter som var uppe i talarstolen var intresserade av kostnaderna för flyktingmottagningen. Att s, v och mp inte var intresserade av att diskutera dessa kostnader var jag inte speciellt förvånad över. Att däremot moderaten Jonas Lövgren stödde ett ökat flyktingmottagande så starkt var däremot förvånande och märkligt. Han var för övrigt den ende moderaten som gick upp i talarstol. De nya moderaterna slutar inte att förvåna mig. Vid den votering som följde valde däremot 2 st moderater att lägga ner sina röster, så att det finns en spricka inom moderaterna är ganska uppenbar. Så fort protokollet med voteringen finns tillgänglig kommer jag lägga upp en länk så att det går att se hur alla ledamöter röstade.


När jag har försökt hitta material för att kunna beräkna kommunens kostnader för invandringen hittade jag följande i Invandrarservice verksamhetsberättelsen 2006.

"Ekonomiskt bistånd till övriga invandrare utbetalt genom Invandrarservice uppgick till 8,1 miljoner kronor vilket redovisas på ordinarie socialbidragskonto. Totalt utbetalde Invandrarservice 17,6 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) under år 2006"

Detta är något att fundera över!

Hur mycket hyresbidrag har betalts ut, hur mycket kostar skolan för dessa barn, hur mycket barnbidrag har betalts ut, vad kostar tandvård och sjukvård för dessa personer o.s.v.

Inte undra på att det blir skattehöjningar i kommunen när flyktingmottagningen kommer öka med närmare 300 procent.


När vår motion om insynsplats i kommunstyrelsen avhandlades anklagade jag s, v och mp för att vara odemokratiska då de under mandatperioden 1995-1998 beslutade om att ge miljöpartiet en insynsplats.

Jag anser detta vara ett prejudicerande beslut, det kan inte ha någon betydelse vilket parti som det handlar om. Miljöpartiets Jonas Löhnn pratar ofta om människors lika värde men det tycks inte gälla oss Sverigedemokrater. Med tanke på att Jonas Löhnn är präst så blir hans och miljöpartiets handlande ett riktigt hyckleri, ett riktigt lågvatten märke.

Men miljöpartiet och Jonas Löhnn är väl så rädd om sin egen situation som kommunalråd att han inte törs gå emot socialdemokraterna.

Jag uppmanade Johan Persson att lyssna på de socialdemokratiska kommunalrådet i Hultsfred Bo Bergman där SD har insynsplats och Bergman motiverar detta med följande uttalande "För mig är det en hederssak att alla fullmäktigepartier ska få vara med i våra politiska processer, jag tycker att det är en demokratisk rättighet".
 

Johan Persson ansåg att våra 2 mandat inte berättigade oss till något mer utan tyckte vi skulle vara nöjda med att få en politisk sekreterare på 75 procent. Jag ställde då frågan om han ansåg att det var rimligt att vänsterpartiet och miljöpartiet med vardera 3 mandat då hade kommunalråd, ledamöter i alla nämnder och i en hel rad styrelser. Totalt ca 30 st platser och vi sverigedemokrater ingen plats men på detta valde Johan Persson att inte svara och detta är ju inte så konstigt, för det finns inget logiskt och sunt svar på detta.

Utan detta är ett effekt av vårt så kallade demokratiska system.


Vår motion stöddes inte av något parti och röstades ner men vi begärde ändå en votering för att få på papper hur varje ledamot i fullmäktige röstat.


2007-05-07

Idag har jag besökt kommunstyrelsemötet för att vara informerad om de ärenden som kommer upp vid nästa kf-möte.

Salveaffären var uppe till diskussion och debatten blev lite het när Anders Andersson började prata om oegentligheter.

Socialdemokraterna ville absolut inte ha någon granskning av turerna kring Salve. Anledningen enligt Johan Persson är att man inte vill lägga mer pengar på detta projekt. Jag tycker det är en dålig ursäkt ner kommunen gör en förlust på ca 20 miljoner kronor. Det måste enligt min mening göras en oberoende utredning av dessa affärer och det får också kosta lite pengar att genomföra det.


Det beslutades också att kommunen skall öka flyktingmottagning från ca 50 personer till 170 personer för 2007. Ingen hade något att säga i detta ärende. Inte heller vad det gällde avtalet med migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn hade någon något att säga. Undrar om tystnaden i dessa ärenden berodde på min närvaro. Tidningarna undvik även att skriva om detta i sina kommentarer.


Vår motion om insynsplatser i kommunstyrelsen beslutade ks att avslå, inte heller i det ärende ville någon yttra sig.


2007-04-23

Göran Häggfors (m) hade ställt en fråga till kommunalrådet Johan Persson (s) angående den otrygghet som framförallt kvinnor upplever under kvällar och nätter. I frågan och svaret räknas det upp en mängd orsaker och tänkbara åtgärder för att förbättra situationen. Men tyvärr råder även den "politiska korrektheten" även i Kalmars kommunfullmäktige och det innebär att det är tabu att prata om invandrarnas överrepresentation i brottsstatistiken. Det är bara att läsa rapporten från BRÅ angående brott bland invandrare och svenskar för att se sanningen. Invandrare från Mellersta Östern och Afrika är 5 gånger vanligare som våldtäktsmän än svenskar och vad det gäller brott generellt begår invandrare dubbelt så många brott. Och tittar man på kategorin invandrare från våra vanligaste invandrarländer är siffran ännu högre. Därför är det märkligt att begränsad flyktingmottagning inte är ett alternativ för att öka tryggheten i vårt samhälle. Nu blir jag förstås beskylld för att vara rasist men jag bara utvärderar statistiken från Brottsförebyggande rådet och drar mina egna slutsatser vilket inte är tillåtet i andra partier, inte ens i moderaterna. (eftersom det var en fråga fick ingen annan delta i debatten, det kanske var just därför det var en fråga istället för en interpellation).

Den fråga som skapade mest debatt var frågan om extra anslag (965 000 kronor) till IFK Kalmar som startat ett bygge utan att ha finansieringen klar. Alliansen kritiserade vänsterblocket för att förekomma demokratin genom att ge underhandsbesked innan beslut har fattats i demokratisk ordning. Personligen tycker jag att det är en storm i ett vattenglas med tanke på att beslutet blir detsamma även i demokratisk ordning. Däremot tycker jag att IFK Kalmar skall få en liten näsbränna för sitt agerande med minskade bidrag under några av de följande åren. Så inte andra föreningar kör med samma teknik för att få bidrag beviljade.


Kommunfullmäktige avslutades med fika och att den nystartade sångkören med kommunanställda sjöng en blandad repertoar. Vänsterpartisten Birgitta Axelsson Edström var körledare men begick ett allvarligt misstag vid valet av sånger som avslutades med en gospelsång. Nu väntar vi bara på att muslimen Nasim Malik skall göra en anmälan om den kränkning han utsattes för genom att lyssna på en kristen sång.  Fy skäms Birgitta Axelsson Edström så slarvigt av dig. Nu riskerar du bli kallad rasist.


2007-03-26

För varje kommunfullmäktigemöte jag deltar i kommer jag mer och mer till insikten av att vi är utmobbade i och med att vi (SD) inte är representerade i kommunstyrelsen och nämnder. Övriga partier är väl förberedda inför varje fråga men vi sverigedemokrater är helt utan information om hur frågorna avhandlats tidigare. Visst det finns protokoll från möten men som alla vet innehåller inte protokollet allt som sägs under mötet. Med anledning av detta kommer Sverigedemokraterna lämna in en motion om att kommunfullmäktige skall besluta om att partier som inte är representerade i kommunstyrelsen skall erhålla insynsplats i kommunstyrelsen. Vilket innebär att vi kan delta i debatten i ks men inte delta i besluten. Jag tycker detta är en viktig demokratifråga och det kommer visa hur ivriga förespråkare övriga partier i själva verket är av en riktig demokrati på kommunalnivå. Det är också värt att nämna att miljöpartiet haft en insynsplats tidigare i kommunstyrelsen innan man fick en ordinarie plats. De partier (s, v, mp) som var med och fattade den överenskommelsen tycker jag får svårt att avslå vår motion om insynsplats, vilket borde innebära att motionen har goda förutsättningar att bifallas i kf.


Den hetaste frågan i kf ikväll handlade om handelsstrategier och City-Gross etablering i Kalmar. Miljöpartiet motsatte sig starkt etableringen vid IKEA och ville detaljstyra handelsstrategin hårdare än övriga partier. Jag tycker inte kommunen skall detaljstyra detta, utan jobba för att hela handeln utvecklas. Jag tycker det är en självklarhet att det även säljs livsmedel på IKEA-området. Giraffen-området är ju mer eller mindre utbyggt till max och därmed är det svårt att hitta ytor till ett företag som City-Gross som planerar inte stormarknad om ca 8000 m2. Alla som handlar vid giraffen vet att det under vissa dagar är ett högt tryck på kassorna med köer och att många väljer andra dagar för sina inköp. Därför tror jag att det är bra med ytterligare en stor aktör på livsmedelsmarknaden i Kalmar. Det kommer också med stor sannolikhet innebära ytterligare press på priserna i Kalmar som är ganska höga i jämförelse med t.ex. västkusten eller Västra Götaland. Vilket innebär att vi konsumenter kan få kvar några kronor i plånboken som vi eventuellt kan spendera på något annat eller något nöje.


Att etableringen vid IKEA skulle påverka Kvarnholmen negativt tror jag inte utan jag tror snarare att de kommer innebära nya konsumenter till även Kvarnholmen. Kvarnholmens största problem är tillgängligheten och då speciellt parkeringsplatser. Om Jonas Löhnn (mp) är så väldigt bekymrad över Kvarnholmens utveckling bör han fundera på hur tillgängligheten skall ökas där. Vid giraffen-området och IKEA-området är det gratis parkering men på Kvarnholmen får man promenera en bra bit om man vill parkera utan avgift.


2007-02-27

Jag har varit sjuk några dagar men jag tyckte det var viktigt att visa mig i kommunfullmäktige efter de hot och fönsterkrossning som jag utsatts för under de senaste veckorna. Jag ville inte att någon skulle tro att AFA lyckats i sina försök att skrämma mig. Det skulle också bli intressant och se om någon ledamot skulle ta upp hoten och attentatet under mötet men så blev inte fallet.
I Oskarshamn där Mattias B Johansson upplevt samma hot tog vänsterpartiet initiativ till en skrivelse i KF som alla partier ställde sig bakom. Något liknande hände inte i Kalmar, den ende politikern som kom och pratade om fönsterkrossningen under fika pausen var moderata oppositionsrådet Göran Hägglund. Journalisten och bloggaren Kurt Lundgren kom också och fikade med oss sverigedemokrater och pratade en del om dessa vänsterfascister.

Han håller för övrigt på med en intervju av mig för Kalmar Läns Tidning. Det verkar som övriga ledamöter tycker att vi sverigedemokrater är "pestsmittade" för vi får alltid sitta vid ett eget bord under fika pausen.

Mötet blev också relativt kort och innehöll inga frågor som var av någon större betydelse. Det som var mest intressant var förslaget om att gå med i kommuninvest för att kunna låna upp pengar till en lägre kostnad. Är det möjligt att kunna spara in en del kommunala skattemedel genom detta medlemskap och skapa bättre konkurrens inom bankvärden så har vi sverigedemokrater inget emot den utvecklingen.

Vi jobbar också med flera motioner som vi kommer att börja lämna in under mars.


2007-01-29

Dagens kommunfullmäktige blev det kortaste jag upplevt. Orsaken kanske var de nya reglerna om talartid som införts ( 4 min inledande anförande och sedan 2 min för varje inlägg i debatten). Dagordningen var i och för sig inget att hetsa upp sig över heller.


Inga frågor angående Fanerdun eller andra investeringar fanns på dagordningen.

En interpellation från centerpartiet var väl det som var av lite intresse för vår del. Den handlade om medborgarkontoret i Norrliden som inte har någon anställd längre. Centerpartiet har tidigare rest frågan om det skall inrättas in kommundelsnämnd i Norrliden. Vid invigningen av medborgarkontoret och Norrlidstorget deltog dåvarande statsministern Göran Persson som var runt i landet och valfjäskade för invandrargrupperna. Birgitta Elfström (s) ansåg att centerpartiets Ingemar Einarsson ironiserade över att Göran Persson deltog vid invigningen. Ingemar E svarade att det var tråkigt att bara omnämnandet av Göran Persson uppfattades som ironiskt vilket utlöst en mindre skrattsalva bland många kommunfullmäktigeledamöter och åhörare.


Förslaget från centerpartiet om en kommundelsnämnd i Norrliden anser jag bara kommer öka segregationen i Kalmar och vi kommer således inte stödja den om den kommer upp i kommunfullmäktige. Om den skulle bli verklighet så är väl nästa område som kan bli aktuellt för en kommundelsnämnd det nya "ChinaTown" som kommer att växa upp och den utvecklingen är vi sverigedemokrater inte intresserade av. Vi har redan tillräckligt med politiker i Kalmar som kostar mycket pengar för kommunens skattebetalare.

I fullmäktige är det många som inte är aktiva och då främst hos socialdemokraterna som har hela 27 ledamöter kommunfullmäktige. Av dessa 27 är det i stort sätt bara ca 10 som är aktiva i debatten, övriga ca 17 har under de senaste 4 kommunfullmäktigemötena inte deltagit i debatten, utan fungerar mer eller mindre som röstboskap vid omröstningar/voteringar. Det kan ju nämnas att KFF Lasse Johansson socialdemokraternas affischnamn än så länge inte yttrat sig i någon fråga i fullmäktige men det finns som sagt 16 till.

I de små partierna ser det dock annorlunda ut, där de flesta ledamöter deltar i debatten. Undantaget är möjligen miljöpartiet där Jonas Löhnn tycks vara en envåldshärskare och sköter debatten på egen hand.  


2007-01-27

I veckan beslutade Byalaget i Påryd att Byagården får användas till flyktingmottagning av så kallade ensamkommande flyktingbarn. Beslutet var ingen överraskning utan mycket självklart när det framkommit i media att Byagården dras med stora ekonomiska underskott och alternativet varit en försäljning. Nu får staten (vi skattebetalare) betala en upprustning av Byagårdens värmesystem, vvs-system o.s.v. Uppskattningsvis kommer det att röra sig om närmare en miljon kronor.

Någon av de boende undrade vad alltihop kostar och fick till svar av kommunens representanter att staten betalar hela notan.

Jag undrar vem dessa personer tror att staten är. Jag tycker att svaret är skrämmande när det kommer från kommunens tjänstemän och visar en stor brist på kunskap eller ren inkompetens.

Laila Ly i byalagets styrelse sa "Vi ska sätta Påryd på kartan genom detta". Det kanske inte blir på det sättet hon tänkt sig men det får framtiden utvisa.

Kinaetableringen i Kalmar och skapandet av ett nytt "ChinaTown" är jag mycket tveksam till. Jag tror att detta förvisso kommer att ge en del arbetstillfällen men också skapa en mängd problem inom alla områden. Jag tror inte ansvariga på kommunen och inom landstinget förstått vad det kommer innebära utan kommer bli tagna på sängen så småningom.

P1:s program konflikt gör en serie program om kinesiska investerare i Sverige som är ganska intressant om du har tid är det värt att lyssna på denna länk.


2007-01-03

Så har vi då börjat ett nytt och troligen väldigt spännande år i Kalmar. Idag kan vi läsa i Östran att "Flyktingar Byagårdens Räddning" i Påryd. Det kanske är dags för de kommunfullmäktigeledamöter som kallade mitt påstående om att det kunde ligga ekonomiska orsaker bakom byalagets agerande för tarvliga påståenden att be mig om ursäkt men det kan jag nog inte räkna med vad det gäller ledamöter från socialdemokraterna eller vänsterpartiet. ( se kommentar 2006-12-14). Den moralen och etiken tror jag de saknar om man skall döma efter deras insändare.

I artikeln i Östran framkommer också en stor oro bland innevånare i Påryd för att det inte finns några aktiviteter för ungdomar i Påryd och att detta kan leda till gängbildningar. Det är tvärtemot vad kommunens chef för familjerättsektionen Margit Lindholm-Johansson säger i en intervju i Barometern den 26 oktober "I Påryd finns det bra med med fritidsaktiviteter för den som väntar på att få sin asylansökan prövad". Jag undrar i mitt stilla sinne vad hon har för erfarenhet av ungdomars situation i Påryd.


2006-12-18

Vid dagens kommunfullmäktigemöte var det dags för alla val till nämnder och styrelser (ca 120 st olika val). Som förväntat fick vi sverigedemokrater endast en plats genom lite strid. Jag ställer mig frågan hur demokratin fungerar i praktiken? Med våra 2 mandat fick vi endast en plats som nämndeman (Ulf Lundbäck) vid Kalmar tingsrätt genom att ta strid och begära proportionellt val i detta val.


Jämför detta med vänsterpartiet och miljöpartiet som har vardera 3 mandat men fick vardera ca 20 ordinarie platser i olika nämnder och styrelser plus var sitt kommunalråd. Så orättvis kan vår demokrati vara i praktiken.


Vi tog strid i ytterliggare ett val till ledamot i Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län där valberedningen föreslog Nasim Malik (s). (läs för övrigt om Nasim Malik skinksmörgås på SAS på bloggen Östra Ölands fria horisont med rubriken "Sanningen om en muslimsk skinksmörgås" publicerad den 13 december)
Vi sverigedemokrater anser att nationaldagsfirandet är en viktig dag för oss svenskar. Tyvärr har den mer och mer utvecklats till en dag för invandrare eller de nya svenskarna. Detta ville vi försöka ändra på med att istället föreslå mig i detta val. Vi drev frågan till votering med resultatet 47 st för Nasim Malik, 2 st för Thoralf Alfsson och 12 blanka röster. Jag ser det ändå som en seger att 12 ledamöter avstod från att rösta. Om de haft lite mer kurage kanske de också lagt sin röst på mig.

Men trots allt var det endast jag och Lars Rosén som röstade på mig och det bör nog var och en ta sig en funderare på. Vad har egentligen övriga partier och ledamöter för uppfattning om vår
nationaldag när de väljer Nasim Malik (muslim från Pakistan) till detta uppdrag.


2006-12-16

Birgitta Elfströms mycket noggranna redovisning av ekonomin för flykting boendet vid kommunfullmäktigemötet saknas i protokollet från kf vilket är mycket märkligt, men jag är inte förvånad. Läs protokollet här §207 flykting boende Påryd.


Angående Lars Roséns inlägg i kf som väckt så mycket uppståndelse och som Radio Kalmar bara tagit ut en mening i som inte ger hela bilden av hans inlägg. Uppgifterna som Lars Rosén pratade finns i en artikel från METRO den 24 november.

Läs artikeln och andra här!!!


2006-12-14

I min kommentar till kommunfullmäktige 27 November skriver jag följande "I media har vi kunnat läsa att Samhällsandan gynnade Påryd. Jag frågade på vilket sätt socialförvaltningen undersökt detta men fick inget svar. På min fråga om att det kanske är mest en ekonomisk fråga för Byalaget och Byagården tyckte någon att det var ett tarvligt påstående men det kanske var en fullträff från min sida."

Som ni kan läsa blev jag anklagad för att komma med ett tarvligt påstående men idag kan vi höra i Radio Kalmars sändningar att mitt påstående var riktigt. Byagården går med stor förlust och dess existens hänger på ett avtal med Kalmar kommun om flyktingboende. Enligt Radio Kalmar säger en företrädare detta "Byalagets ordförande Kjell Axelsson som också är socialdemokratisk ledamot i Kalmar kommunfullmäktige säger till P4 Kalmar att föreningen i dag har svårt att hitta andra lösningar för att kunna behålla Byagården." 

Med andra ord satt Kjell Axelsson i kommunfullmäktige med fakta om Byagårdens ekonomi medan hans partivänner anklagade mig för tarvliga påståenden.

Det kallar jag ett bedrägligt beteende av socialdemokraterna!


2006-11-28 Debatt

Igår var det kommunfullmäktige!!  Frågan om mottagande av så kallade "flyktingbarn" i ett boende i Påryd avhandlades!  Mitt inlägg i frågan upprörde tydligen flera av de så kallade korrekta politikerna. Varför skriver jag så kallade "flyktingbarn". Efter att jag granskat Migrationsverket hemsida och statistik framkom en lite annorlunda bild.

1. Åldern på dessa "barn"  var i de flesta fall 16 år och äldre. Ca 90 procent saknar ID-handlingar och uppger falsk ålder (lägre än verkligheten) vilket innebär att migrationsverket tvingas göra en åldersbestämning på alla utan ID-handling.

2. I huvudsak är det män. Muslimska föräldrar skickar inte iväg sina döttrar utan att någon vuxen man eller kvinna kan övervaka flickorna.

3. Ca 75-80 procent av dessa "barn" kommer från Irak, Afghanistan och Somalia.

Min definition efter att jag insamlat dessa uppgifter var att detta borde faktiskt kallas för "ensam kommande unga muslimska män" istället eftersom det är den mest överensstämmande beskrivningen med verkligheten. Detta väckte en del protester!


Att det sedan inte alls är ovanligt att vuxna personer inte nödvändigtvis föräldrarna utnyttjar dessa "barn" för sina egna syften som t.ex. sina egna asylskäl tog jag också upp. Jag citerade ett avsnitt ur en moderat motion i riksdagen 2005 där flera exempel på detta tas upp (Motion 2005/06:L274). Detta gillades tydligen inte av moderaten Jonas Lövgren som var synnerliggen aggressiv i sitt försvarande av kommunstyrelsens förslag till KF och yrkade på bifall för hela moderatgruppen


I media har vi kunnat läsa att "Samhällsandan gynnade Påryd". Jag frågade på vilket sätt socialförvaltningen undersökt detta men fick inget svar. På min fråga om att det kanske är mest en ekonomisk fråga för Byalaget och Byagården tyckte någon att det var ett tarvligt påstående men det kanske var en fullträff från min sida. Jag upplyste om att valresultatet kanske var ett sätt att mäta samhällsandan i Påryd. Eftersom Sverigedemokraterna är kritiska till den generösa invandringspolitiken kunde det vara ett mått på samhällsandan i Påryd.  Påryd ingår i Karlslunda valkrets och det var Sverigedemokraternas starkaste valkrets i hela Kalmar kommun. Vi var fjärde största parti, större än kd, fp, v och mp.  Jag föreslog lite ironiskt att den valkrets där sd hade minst stöd i kommunen kanske var lämplig för denna flyktingmottagning. Men när jag upplyste om att det var Kalmarsundsparken och Stensö så verkade det inte som någon var intresserad av mitt förslag. Märkligt! Nej, det bästa tycks vara att det placeras så långt från Kalmar stad som möjligt.


I media har vi också kunnat läsa om att detta boende skall ge 20 arbetstillfällen. Om man räknar på att varje arbetstillfälle kostar ca 400 000 kr (inklusive sociala avgifter) så blir kostnaden för dessa arbetstillfällen ca 8 miljoner kronor/år. Sedan tillkommer kostnader för boende, kost, kläder, säkert mobil till varje ungdom, god man, skola, sjukvård, tandvård o.s.v. Den totala kostnaden torde ligga på någonstans runt 12-13 miljoner kronor/år. Det som är mycket märkligt är att i förslaget som lagts fram för kf finns inga kostnader redovisade, inte en rad eller siffra!

Däremot finns 3 sidor om vilka ersättningar som betalas ut av migrationsverket och integrationsverket men som sagt inget om vilka kostnaderna förväntas bli. I socialnämndes yttrande skriver man följande ?I de fall kostnaderna inte täcks av statsbidrag utgår nämnden från att Kommunstyrelsen tillskjuter erforderliga medel?. Skulle vara intressant att veta vad socialnämndens bedömning stannar på.


Men som alla känner till är det tabu att prata och debattera invandringens kostnader så även i Kalmar kommunfullmäktige.


I förslaget till kf står också följande "Det är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt till allmänheten och media". Jag tycker då att det allra första man skall göra är att redovisa kostnaderna och ersättningar från staten innan ett beslut kan tas i fullmäktige. Därför yrkar SD på återremiss till kommunstyrelsen för komplettering av dessa uppgifter.

Mitt inlägg väckte tydligen starka känslor från det politiskt korrekta leden då talarlistan genast innehöll 11 anmälda talare (Birgitta Elfström (s), Nasim Malik (s), Dzenita Abaza (s), Bertil Dahl (v), Birgitta Axelsson-Edström (v), Jonas Löhnn (mp), Jonas Lövgren (m), Kajsa Hedin (m), Ann-Britt Wejdsten (fp), Ingemar Einarsson c, Bengt-Olof Roos (kd) och Nadja M (kd).


Kortfattat hade egentligen alla inlägg samma innehåll. Att det bara handlade om 8 barn i första skedet, den humanitära aspekten och att staten täcker alla kostnader för kommunen. Att pengarna från staten också är våra gemensamt inbetalade skatter tycks ingen bry sig det minsta om. Någon ledamot tyckte nog att kritiken mot sd nästan gick ut på en tävlan att vara mest kritisk mot sverigedemokraterna och det kan jag nog hålla med om. Vi yrkade faktiskt på återremiss av förslaget för att kostnaderna skulle belysas och inte på avslag som tydligen alla talare hade förberett sina tal för. Vilket i mina öron blev lite märkligt att lyssna på.


Jag undrar om alla dessa personer skulle tala sig lika varma för den humanitära aspekten om kommunen fick bära hela det ekonomiska ansvaret själva utan statsbidrag. Det är lätt att vissa medmänsklighet när någon annan betalar men detta anser jag vara att lura sig själv då det i slutändan ändå är våra gemensamt inbetalda skatter som används.

En sak blev i varje fall lite mer klarlagt under debatten och det var ersättningarna från staten. Media har hittills i sin rapportering "missat" den allra kostsammaste posten vilket jag tycker är märkligt. Om kommunen tecknar avtal med migrationsverket om att ta emot 8 "flyktingbarn" kommer kommunen få följande ersättningar från staten.

1. Årlig ersättning 500 000 kronor/år

2. Ersättning för kostnader för utbildning 53 100 kronor/år för elev i grundskola och 60 300 kronor/år för elev i gymnasieskola. Om vi räknar med grundskola blir detta 8*53 100 = 425 000 kronor/år.

3. För varje överenskommen plats erhåller kommunen 1500 kronor/dygn. 8 platser ger 12 000 kronor/dygn vilket per år ger 4 380 000 kronor/år.

4. För varje plats belagd plats erhåller kommunen ett tillägg med 150 kronor/dygn. Detta innebär ytterliggare 438 000 kronor/år

5. Utöver detta erhåller kommunen ett utredningsbidrag om 31 000 kronor för varje barn som placeras i den boende form som är aktuell. Detta ger ytterligare 248 000 kronor till kommunen.

6. Utöver detta finns en rad ersättningar för sjukvård, transporter, god man, extraordinära kostnader, ersättning för stöd insatser o.s.v. Som borde ge kommunen ytterliggare en ansenlig summa.


Sammanställer jag detta så erhåller kommunen minst ca 6 miljoner kronor men min bedömning är att det snarare ligger närmare 7 miljoner kronor totalt eller ca 850 000 kronor/år och "barn".

Om sedan kommunen beslutar om en utökning med 8 platser för ungdomar som erhållit permanenta uppehållstillstånd kommer kommunens ersättning i stort sätt dubbleras. Samma regler tycks också gälla vid övrig flyktingmottagning, där Kalmar har en överenskommelse om att ta emot 170 flyktingar under 2006.

Eftersom det idag anländer mer än 100 barn i månaden (oktober 115 st) till Sverige torde kostnaden för dessa barn vid kommunalt boende öka  med ca 100 miljoner kronor/månad. En intressant detalj är att asylutredningen inte kan starta förrän den asylsökande placerats i en kommun och fått en god man utsedd. Vilket fördröjer processen enormt mycket och ökar samhällets kostnader.


Nu är det upp till var och en att tycka till om detta är väl använda gemensamma skattemedel. Vad tycker du?

Skicka mig gärna ett mail eller ring mig om dina åsikter och du får gärna vara anonym. Jag lovar full sekretess.


En annan fråga som avhandlades var försäljningen av mark vid Snurrom till Fanerdun där ett hotell skall byggas. Kommunens villkor om återköp/återgångsvillkor om Fanerdun inte startad byggnationen inom 2 år var struken i köpeavtalet.

Vilket kommunalrådet Johan Persson tyckte var helt ok. Han tyckte också att det var jättebra att någon ville köpa detta markområde som bara hade lite tallar och som ingen varit intresserad av tidigare.


Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0